Wettelijke info

Disclaimer

Deze website is eigendom van Delver.be BV

Statutaire zetel:  Brusselsesteenweg 296, 9280 Lebbeke

Ondernemingsnummer:  0688.671.690

E-mailadres:  info@delver.be

Bankrekeningnummer (IBAN):  BE40 0018 3145 3663

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Delver.be BV of rechthoudende derden.

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. kan beschermd zijn door een of meerdere intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Delver.be BV of rechthoudende derden. De raadpleging van deze site en zijn inhoud is uitsluitend toegestaan voor een privé gebruik en buiten elke commerciële aanwending. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is het de gebruiker niet toegestaan de inhoud van deze site op enige wijze of enige drager te reproduceren (met uitzondering van technisch noodzakelijke reproducties voor de raadpleging van de site) of over te gaan tot publieke mededeling ervan. Waar reproductie is toegestaan, is de gebruiker ertoe gehouden de grenzen gesteld aan dit gebruik strikt te eerbiedigen en in ieder geval steeds te voorzien in een duidelijke bronvermelding en adequate eigendomsnotities.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Delver.be BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Delver.be BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Delver.be BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Delver.be BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Delver.be BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Delver.be BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Merken, handels- en vennootschapsnamen

Alle product- en bedrijfsnamen, diensten- of warenmerken, handels- en vennootschapsnamen, logo’s en beelden vermeld op deze site kunnen beschermd zijn onder het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, vennootschapsrecht of enig ander recht en dienen als dusdanig behandeld te worden.

Koppeling naar andere websites die geen eigendom van Delver.be BV zijn

Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. Delver.be BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken bij klachten en geschillenregeling

Door het loutere gebruik en de raadpleging van deze site aanvaardt de gebruiker elk geschil te onderwerpen aan de exclusieve rechtsmacht van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Delver.be BV is gevestigd. Het Belgisch recht, met uitsluiting van het Belgisch internationaal privaatrecht, zal daarbij steeds exclusief van toepassing zijn.